top of page

Privacybeleid

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Winterflow Workshops en het privacy statement heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van Winterflow Workshops.

Winterflow Workshops is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Winterflow Workshops. Winterflow Workshops is onderdeel van kwekerij G.J.H. Winter welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72288558. G.J.H. Winter is gevestigd te Heemskerk aan de Oosterweg 15 en bereikbaar via het e-mailadres cwinterzn@kpnmail.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Winterflow Workshops kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

  • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

  • Via onze website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

  • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Winterflow Workshops op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Winterflow Workshops optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Winterflow Workshops plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Winterflow Workshops kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Winterflow Workshops, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Winterflow Workshops verstrekt. Winterflow Workshops kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens zoals door u verstrekte geslacht, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en functie

  • Betalings- en factuurgegevens.

  • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website.

  • Persoonlijke voorkeuren noodzakelijk voor het succesvol uitvoeren van een opdracht, zoals voorkeuren voor deelname aan bepaalde activiteiten of dieetwensen.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Winterflow Workshops gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u als klant sluiten in het kader van het uitvoeren van de opdracht en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Voor het aanbieden, leveren en factureren van onze diensten voor een workshop

  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met u als (potentiele) klant, of voor het verbeteren van onze diensten en producten.

  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Winterflow Workshops kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Winterflow Workshops bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Winterflow Workshops over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres cwinterzn@kpnmail.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Winterflow Workshops, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Winterflow Workshops zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Winterflow Workshops of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Winterflow Workshops neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Winterflow Workshops via cwinterzn@kpnmail.nl

Wijzigen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Winterflow Workshops omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via cwinterzn@kpnmail.nl

bottom of page